Gabay sa Paggamit

Oras ng Pagbubukas

 • Martes ~ Biyernes 10A.M.~8P.M.
 • Sabado,Linggo at Pista Opisyal 10A.M.~6P.M.

Araw na Walang Pasok

 • Lunes(Kung ang Lunes ay pista opisyal magbubukas sa susunod na araw)
 • Araw ng pag-aayos ng aklatan:Huling Biyernes ng bawat buwan
 • Katapusan ng taon at simula ng taon
 • Iba pang Araw:Sa araw ng Pangkalatahatang Pagsusuri sa Aklatan

Gabay Transportasyon

 • 15 minutong paglalakad mula sa JR Gifu Station
 • Gifu Bus
  Mula sa JR Gifu Station Kano Danchi Line na patungong Ichihashi 「Pamprepekturang Museo ng Sining」ay 3 minutong paglalakad

Paggamit sa aklatan

 • Maging malaya sa paggamit ng mga aklat na nakasalansan sa open-shiel reading room.
 • Sa paghahanap ng aklat maaaring gamitin ang search terminal-site o di kaya'y magtungo sa Counter No.2 at magtanong sa staff.

Sa Paghiram at Pagsasauli

Library Card

 • Sa paghiram ng aklat, pahayagan, at AV materials kinakailangan ang library card.
 • Punan ang porma ng aplikasyon ng kinakailangang impormasyon at samahan ng katibayan na magpapatunay ng tirahan( health insurance card, lisensiya sa pagmamaneho atbp.) at ipasa sa Counter No.1 sa tanggapan ng「Lathalaan ng Katibayan sa Paghiram」 .

Paghiram

 • Dala ang Library card at aklat na nais hiramin, magtungo sa Counter No.1 [HIRAMAN] at ipakita ang mga ito..
 • Maliban sa Counter ng 「HIRAMAN」, maaaring ring gawin ng mag-isa ang pamamaraan sa paghiram sa pamamagitan ng automatic lending machine na matatagpuan sa harap ng Counter No.1.
 • Hindi hihigit sa sampung aklat sa isang tao ang maaaring hiramin (hindi hihigit sa 3 bagay kapag may kasamang AV materials at hindi hihigit sa 3 kapag may kasamang malalaking aklat ng larawan at large story illustration card), isauli ang mga hiniram sa loob ng tatlong linggo.
 • Ang ilan sa mga reference books, pahayagan, magazine, AV at local materials ay hindi maaaring hiramin.

Pagsasauli

 • Isauli ang aklat sa counter ng 「Saulian」。
 • Kung sakaling ang aklatan ay sarado, gamitin ang book drop na nasa hilagang parte ng aklatan na malapit sa entrance. Isauli ng diretso sa counter at huwag ilagay sa book drop ang mga AV materials, malalaking aklat ng larawan, large illustration cards, at mga materyales na hiniram mula sa ibang aklatan).
 • 【Para sa mga nakatira sa malalayong lugar】
 • Sa pamamagitan ng aklatan na malapit sa iyong tirahan, maaaring humiram ng mga materyales sa aklatan na ito.Ang aklat na hiniram sa aklatang ito ay maaaring isauli sa tanggapan ng pinakamalapit na aklatan sa iyong tirahan.(Mangyari lamang na magtanong kung saang aklatan maaaring isauli ang hiniram)

Reference Service

 • Tumutulong sa paghahanap ng aklat na kailangan sa pag-aaral at pananaliksik.

Photocopy Service

 • Ang pagsusuri ng mga bagay na may kaugnayan sa mapa ng Prepektura ng Gifu ay matatagpuan sa →Local・Map Counter (2Flr.)
 • Pagsusuri ukol sa mga aklat-pambata →magtungo sa counter no.1(1st flr.)
 • Para sa pangkalahatang
 • pagsusuri→magtungo sa counter no.2-(1st flr.)

Reservation Service

 • pamamagitan ng telepono, e-mail, FAX at nakasulat na pamamaraan. Reference Service ○ Maaaring iphotocopy ang mga aklat na may pagkilala ng copyright law.〈May mga aklat na importante na hindi maaaring iphotocopy.
 • Kung nais iphotocopy ang isang bahagi lamang ng aklat, mangyaring magtungo sa counter no.2 o di kaya'y sa counter para sa lokal・mapa at punan ang porma ng aplikasyon.
 • Maaaring gamitin sa pag-photocopy ang black and white at color print.
 • Maaaring magpareserba ng aklat na nasa hiraman, magasin at AV materials lamang.
 • Maaaring magpareserba sa Counter No.2, search terminal-site at homepage ng aklatan. (Kung magpapareserba sa search terminal-site at homepage ng aklatan kinakailangan ang pagpaparehistro ng library card at password).
 • Ang bilang ng bagay na maaaring ipareserba ay hindi hihigit sa 5 piraso bawat 1 tao(hindi hihigit sa 3 piraso kapag may kasamang AV materials).
 • Upang matugunan ang inyong pangangailangan, ang mga aklat na wala sa aklatan na ito, ay maaaring hiraman sa ibang aklatan.

Internet Service

 • Maaaring maghanap ng aklat mula sa homepage ng aklatan. Kapag ipinarehistro ang library card at password maaaring malaman ang mga aklat na nasa hiraman at materyales na kasalukuyang nirereserba.